| Zajištìní vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje

Dotazy dodavatelů a subdodavatelů

 

31. Je uznatelným nákladem nákup radia s CD přehrávačem, nutný k aktivitám s dětmi.

Odpověď: Z dotazu není patrné o jaký druh služby se jedná, nelze tedy jednoznačně posoudit způsobilost výdaje. 

 

 

30. V příloze 2 smlouvy máme uvedenu pracovní pozici "pracovník v sociálních službách" formou dohody o provedení práce s max. počtem hodin 300. Je možno uvedených 300 hodin rozdělit mezi více osob, zaměstnaných formou DPP v dané sociální službě? Pracovní doba těchto osob by se samozřejmě nepřekrývala.

 

Odpověď:

Ano, změna je možná, ale musí se požádat o změnu přílohy č. 2 ke smlouvě, kde se uvede změna formy na DPP a kolik osob to bude mít rozděleno se zdůvodněním, proč změnu navrhují. K žádosti je nutné přiložit nové znění přílohy č. 2.

 

 

29. Je uznatelným výdajem platba za aplikaci injekce žloutenky typu B. Očkování typu B je povinné ze zákona a je zdarma. Ale za aplikaci se platí 150Kč. Jde o NZDM a pracovníky v přímé péči - pečovatelé, sociální.

 

Odpověď:

Pro posouzení požadavku je nutné dotaz doplnit o kterou konkrétní službu se jedná a o pracovníky zajišťující jaké pracovní pozice. NZDM není považováno za pracoviště s vyšším rizikem vzniku infekčních onemocnění. Z toho důvodu se nejedná o uznatelný výdaj.

 

 

28. Je možné převést zbývající dovolenou do následujícího roku? 

 

Odpověď:
Čerpání dovolené je upraveno v Zákoníku práce a ve vnitřních předpisech zaměstnavatele. Dotaz je příliš obecný a bez znalosti vnitřního předpisu zaměstnavatele nelze jednoznačně odpovědět. 

  

27. Je revize hasicích přístrojů způsobilý náklad projektu?

 

Odpověď:

Ano, revize hasících přístrojů je způsobilým výdajem projektu.

 

 

26. Je uznatelným nákladem úhrada dalšího vzdělávání soc. pracovníka, které je již nad rozsah 24 hodin za kalendářní rok, kterým si prohlubuje kvalifikaci?

 

Odpověď:

Úhrada dalšího vzdělávání (nad rámec 24 hodin) není způsobilým výdajem projektu.

 

 

25. Je uznatelným nákladem cestovní příkaz zaměstnance, zapojeného do projektu, pokud zaměstnanec celostátní organizace jede na poradu této organizace do jiného města? Porada se jistě týká i poskytované služby (nejen provozních záležitostí organizace), protože daná organizace jinou službu zaregistrovanou nemá.

 

Odpověď:

Pracovní cestu zaměstnance je potřeba posoudit každou zvlášť - záleží na tom, čeho se uvedená cesta týká. Pokud se týká vnitřních záležitostí organizace, a nesouvisí přímo se zajištěním služby, nejedná se o způsobilý výdaj. Také je třeba zvážit, jakým úvazkem se pracovník podílí na uvedené službě.

 

 

24. Bude možné v soupiskách letošního roku ponechat i zálohy (na energie), protože lze předpokládádat, že během příštího roku budou vyúčtovány? Teprve na konci roku 2014 si zajistíme prostřednictvím samoodečtů faktury alespoň k 30.11.2014? Je to tak?

 

Odpověď:

Ano, veškeré zálohy, které budou DO KONCE PROJEKTU (resp. k 31.12.2014) zúčtovány, jsou způsobilými výdaji projektu. To znamená, že uvedené zálohy na energie je možné uplatnit v soupisce letošního roku.

 

 

23. Ze schůzky s JMK ze dne 20.3.2012 mám poznámku, že při ukončení projektu budou proplaceny i ty výdaje, které budou vyúčtovány a proplaceny ještě v lednu 2015 za období 2014. V odpovědi na dotaz č. 22 se dovídám, že jenom pokud budou výdaje vyúčtovány k 31.12.2014. Týká se to také mezd a chápu to tedy dobře, že je v tomto ohledu změna?

 

Odpověď:

Ne, není v tom žádná změna, jak vyplývá z metodického pokynu - obecných pravidel způsobilosti výdajů - výdaj musí být uhrazen v období ode dne účinnosti smlouvy do dne, do kterého má být předložena závěrečná monitorovací zpráva. Odpověď na dotaz č. 22 se týká pouze vyúčtování záloh (v metodickém pokynu je sice uvedeno, že zálohy budou vyúčtovány do dne, do kterého má být předložena závěrečná monitorovací zpráva, ale vzhledem k tomu, že realizace projektu je do 31.12.2014, musí být zálohy k tomuto datu vyúčtovány, tzn. vyúčtovací faktura může být vystavena v lednu 2015, ale zálohy musí být zúčtovány k 31.12.2014).

 

 

22. Vítám schůzku ohledně vyúčtování prvního roku, ale v některých se schůzka koná pozdě. Proto se dotazuji: jak to bude s úhradami záloh na energie? Musíme si zažádat o fakturaci na základě samooděčtu, aby byly náklady na zálohy na energie uznatelné?

 

Odpověď:

Aby byly zálohy v rámci individuálního projektu způsobilými výdaji, je nutné je zúčtovat do konce projektu, tedy do 31.12.2014. Tímto způsobem musí být zúčtovány veškeré zálohy, tedy nejen provozní (na energie, služby apod.), ale také zálohy poskytnuté dodavatelům případně subdodavatelům (podle uzavřené smlouvy).

 

 

21. Kdy bude zveřejněn plán kontrol na rok 2013, případně na první pololetí tohoto roku?


Odpověď:

Plán kontrol na rok 2013 bude zpracován koncem roku 2012 a po té zveřejněn na webových stránkách projektu. Plán kontrol se zpracovává na následující pololetí, proto koncem roku 2012 bude vyhotoven plán kontrol na 1.pololetí 2013. O plánovaných kontrolách bude každý poskytovatel včas informován prostřednictvím oznámení o kontrole.

 

 

20. Pokud nebude celková fakturovaná částka za kalendářní rok podložena v celém rozsahu způsobilými výdaji, tak fakturu o příslušný rozdíl ponížíme. Je možné tuto nevyčerpanou částku za tento kalendářní rok přesunout do roku 2013?

 

Odpověď:
Takto je to možné. Podrobnější informace obdržíte na pracovní schůzce v polovině prosince 2012.

 

 

19. Je nutné, aby na vizitce soc. pracovníka byl i text "Sociální služba je realizována v rámci projektu „Zajištění ..." (mimo řádku log v horní části) - je to příliš dlouhé a na vizitce zabírá spoustu místa. Nebo je řešením, aby řádek log + text (viz výše) byly na druhé straně vizitky spolu např. s info o službě?

Odpověď:
Varianta, že uvedení z druhé strany vizitky je rovněž možná.

 

 

18. Bude uznatelným výdajem - přímá podpora uživatele - úhrada cestovného a lístků do divadla pro uživatele SASRD? Tato aktivita má mnoho přínosů od zprostředkování kultur. prostředí, rozvoj estet. cítění po nácvik praktických dovedností např. s využíváním dopravy atd. 

Odpověď:
NE! Úhrada je možná pouze pro zaměstnance služby v rámci výkonu své pracovní činnosti - vyúčtování pracovní cesty - nutné vedlejší výdaje.

 

 

17. Je uznatelným nákladem cvičná inspekce kvality služeb, respektive činnost externího týmu, který okomentuje službu z hlediska SSQS? Jedná se o výdaj do cca 10 000 Kč.

Odpověď:
Cvičná inspekce není způsobilým výdajem projektu. Doporučujeme hradit z jiných zdrojů.

 

 

16. Je uznatelným výdajem uhrazení odborné činnosti externího pracovníka - konkrétně právní poradenství uživatelům SAS pro rodiny s dětmi v celkové časové dotaci 4 hodiny měsíčně?

Odpověď:
Tento výdaj je možné zahrnout jako způsobilý za předpokladu že se nejedená o poskytování odborného sociálního poradenství, což je samostatná sociální služba.

 

 

15. Bude za uznatelný výdaj považován nákup malé chladničky do kanceláře soc. pracovníka a mikrovlné trouby, která bude současně využívána pro aktivity s uživateli - tvořivé dílny?

Odpověď:
Chladnička a mikrovlnná trouba nejsou potřebné pro zajištění základních činností služby. Doporučujeme hradit z jiných zdrojů, např. sponzorský dar. 

 

 

14. Je uznatelným výdajem uhrazení odborné činnosti externího pracovníka - konkrétně odborná přednáška psychologa uživatelům SAS pro rodiny s dětmi v rámci sociálního rozvoje a rozvoje osobnosti uživatele v objemu cca 4x ročně?

 

Odpověď:

Uhrazení odborné činnosti externího pracovníka - psychologa - je v rámci uvedené služby možné a bude posuzováno jako způsobilý výdaj projektu.

 

 

13. Dodatečný dotaz k úhradě činností odborného externího pracovníka - je možno hradit i individuální supervizi poskytnutou sociálnímu pracovníkovi?

 

Odpověď:

Individuální supervizi je možné z IP hradit, ovšem je nutné zohlednit hledisko hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.

 

 

12. Platí i v tomto projektu, že je uznatelným výdajem úhrada lékařských posudků o zdravotní způsobilosti žadatelů v zařízeních pobytových sociálních služeb (azylové domy, domy na půl cesty)?

 

Odpověď:

Lékařské vyšetření uživatele služby není nezbytným výdajem pro zajištění samotné služby, proto je tento výdaj v rámci projektu výdajem nezpůsobilým.;.

 

 

11. Můj pracovní poměr je založen na základě jmenování zřizovatelem do funce ředitele organizace. Částečným úvazkem z mého úvazku pracuji jako vedoucí služby v rámci ESF. Je dostačující, když práci v projektu mám zakotvenou v mé pracovní náplni i se specifikací délky částečného úvazku(0,20) v projektu. Do jmenování to zakotvit v podstatě nelze.

 

Odpověď:
Ano je to dostatečné, ale je potřeba v popisu pracovní činnosti uvést konkrétně jaké činnosti a v jakém rozsahu jsou vykonávány v rámci realizace projektu. 

 

10. Zpřesnění dotazu k uznatelnosti výdajů na nákup didaktických pomůcek pro aktivity služby SAS pro rodiny s dětmi: psychomotorický padák - 725,- Kč, překážková dráha a drobné hrací pomůcky, balony - celkem cca 5000,- Kč, 3 dětské stany - 900,- Kč.

 

Odpověď:

V rámci uvedeného druhu služby považujeme zmíněné výdaje za způsobilé.

 

 

9. Je uznatelným výdajem nákup didaktických pomůcek pro sportovní soutěžní volnočasových aktivit (např. psychomotorický stan, překážková dráha) a dále např. dětský stan také pro volnočasové aktivity s dětmi?

 

Odpověď:

Z dotazu nelze jednoznačně posoudit, o jaké pomůcky, v jaké cenové relaci a hlavně pro jaký druh služby bude uvedené vybavení sloužit. Pro závazné posouzení je nezbytné dotaz upřesnit.

 

 

8. Při dotazu na monitorovací firmu jsme se dozvěděli, že my dodavatelé (subdodavatelé) si nesmíme z dotace pořídit žádné "propagační" předměty (letáky nebo např. tašky s logem IP, atd.). Přitom při sestavování rozpočtu jsem se dotazovala, co se myslí položkou "náklady přímo vyplývající ze smlouvy" a bylo mi odpovězeno, že se jedná o "služby, které musíme zajistit v souvislosti s dodržením specifických podmínek IP, např. o náklady na publicitu apod." Můžete mi prosím tedy sdělit, co můžeme pořídit v položce "náklady přímo vyplývající ze smlouvy"? Vyčlenila jsem zde částku právě na materiály pro depistáž (letáky, samozřejmě s logem IP a dodržením zásad publicity) a propagaci projektu.

 

Odpověď:

V položce "náklady přímo vyplývající ze smlouvy" můžete uplatnit výdaje na publicitu, jako jsou letáky, ale tento řádek se spíše týká realizačního týmu, který má publicitu POVINNĚ v rozpočtu projektu (stejně jako např. audit). Vzhledem k tomu, že všichni jsme povinni dodržovat zásadu hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, je nutné přistupovat k těmto výdajům velmi obezřetně.
Letáky pro danou službu jsou samozřejmě možné, ale propagační PŘEDMĚTY nejsou pro poskytovatele služeb povinné ze smlouvy, v žádném případě nejsou nezbytné pro zabezpečení chodu služby.

 

 

7. Při výpočtu výše úvazku pracovníků na DPP máme postupovat dle měsíčního fondu pracovní doby. Z metodiky však není jasné, zda se má fond pracovní doby počítat z reálného pracovního fondu v daném monitorovacím období (v případě 2. monitorovacího období jde o měsíce duben, květen, červen) a nebo z měsíců, za které jsou v daném monitorovacím období uplatňovány mzdové náklady (ve 2. monitorovacím období jde o měsíce březen, duben, květen). Z logiky věci by měl být v kapacitní tabulce údaj ad 1, nicméně v první monitorovací zprávě byl na základě doporučení monitorovací firmy uplatňování postup ad 2?

 

Odpověď:

V  tomto případě platí varianta č. 1.

 

 

6. Je uznatelným výdajem nákup úklidových pomůcek, které bude využívat sociální pracovnice v prostorách poskytování služby - smeták, kbelík, lopatka,... Dále oprava šicího stroje, který je využíván také při aktivitách v rámci poskytovaných služeb?

 

Odpověď:
Nákup úklidových pomůcek, které popisujete je uznatelným výdajem. Oprava šicího stroje nelze jednoznačně posoudit, je nutné zohlednit druh služby, ve které je šicí stroj používán.

 

 

5. Srovnání poslední fakturace podle stavu soupisek, aby nebyl zisk. Problém je totiž v tom, že vám za poslední kvartál budeme posílat fakturu a soupisku k 10.1.2013 a dle informace od paní Sedlákové, se tam nedávají nevyplacené mzdy za dané období. Tak jak můžu srovnat náklady za rok 2012 k 10.1.2013, když mi tam budou chybět prosincové mzdy vyplacené k 10.1.2013.

 

Odpověď:

Ze smlouvy mezi vámi jako poskytovatelem sociální služby a JMK vyplývá, že fakturace za kalendářní rok musí být podloženy výdaji (ne náklady). To znamená, že pokud budete chtít uplatnit také mzdové prostředky za měsíc prosinec 2012 již v soupisce účetních dokladů za 10-12/2012, pak musí být také vyplaceny. Někteří poskytovatelé jsou takto již zvyklí z předcházejícího projektu nebo dříve z dotací. Je možné proplatit pouze zálohy na mzdy – ty jsou způsobilým výdajem jako každé zálohy, které musí být do konce projektu zúčtovány.

 

 

4. S uživatelem máme uzavřenou smlouvu o poskytování služby z 10/2011, tedy před IP, na hlavičkovém papíře organizace. Nyní potřebujeme udělat dodatek ke smlouvě, je nutné, aby dokumentace k sluvnímu ujednání mezi námi (poskytovatalem) a uživatelem sjednána v době IP byla opatřena minimem povinné publicity? V manuálu jsem našla info spíše k propagačním materiálům.

 

Odpověď:

Ustanovení čl. IV odst. 5 a 6 smlouvy stanoví, že poskytovatel je povinen zajišťovat v rámci poskytování sociální služby a veškerého plnění dle této smlouvy publicitu v souladu s Manuálem pro publicitu OP LZZ. Poskytovatel je zejména povinen na všech písemnostech vztahujících se k sociální službě a při všech formách propagace sociální služby uvádět skutečnost, že sociální služba je financovaná v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, a dále pak povinné minimum publicity dle Manuálu pro publicitu OP LZZ. To znamená, že i dodatek ke smlouvě s uživatelem by měl být takto označen. 
 

 

3. Je způsobilým výdajem další vzdělávání přesahující 24 hodin za rok?

 

Odpověď:

Způsobilým výdajem je další vzdělávání, které je vymezeno zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Další vzdělávání nad rámec vymezený zákonem je nezpůsobilým výdajem a je nutné hradit jej z jiných zdrojů. Doporučujeme každému poskytovateli sledovat naplnění dalšího vzdělávání v souladu se zákonem o sociálních službách. Způsobilost tohoto výdaje bude předmětem kontrol na místě u poskytovatele.


2. Kontrola Krajské hygienické stanice zjistila, že nemáme stanoveného tzv. "závodního" lékaře a v protokolu nám nařídila si jej sjednat a provést vstupní prohlídky všech zaměstnanců. Tato lékařská prohlídka ovšem není bezplatná. Je uznatelným nákladem poplatek za vstupní prohlídku zaměstnance u závodního lékaře?

 

Odpověď:

Pokud je vstupní prohlídka z nějakého předpisu povinná, pak je poplatek způsobilým výdajem projektu.

 

 

1. Je způsobilým výdajem i příspěvek zaměstnavatele na stravenku? Např. Z FKSP 7 Kč, zaměstavatel 28kč (?),zaměstnanec 25 kč.

 

Odpověď:

Příspěvek zaměstnavatele na stravenku není - stejně jako v původním IP - způsobilým výdajem projektu. Jedná se o zákonnou možnost hradit příspěvek (do 55% ceny stravenky), nikoliv povinnost, proto tento výdaj není v rámci IP způsobilým výdajem.